o nama

SPORTSKO PENJANJE

Sportsko penjanje individualan je sport koji čovjeka usmjerava na natjecanje sa samim sobom i neprekidno pomicanje vlastitih fizičkih i psihičkih granica. 

Ovaj sport je sport preciznosti i snage u kojem se aktivira cijelo tijelo, no za uspjeh je posebno važan niz psihičkih aspekata kao što su: koncentracija, mentalni fokus, strpljenje, tolerancija na neuspjeh i samodisciplina.

Sportsko penjanje uključeno je u Olimpijske igre od 2016.g., a premijerno natjecanje imat će 2021. godine u Tokyu (JPN). 

Kao relativno mlad sport bilježi jednu od najviših stopa rasta popularnosti. U Hrvatskoj je taj rast najizraženiji kod djece i mladih, što se odražava i na sve veće međunarodne sportske uspjehe naših mladih sportaša.

Najveći uspjeh ostvario je naš Borna Čujić, koji je 2016. godine postao svjetski juniorski prvak u disciplini Boulder.

HSPS

Hrvatski sportsko penjački savez osnovan je sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama Repubilke Hrvatske vodeći se načelom transparentnosti i ravnopravnosti. Osnivačka skupština Saveza održana je 4.7.2020 na Zagrebačkom Velesajmu. 

Prije osnivanja nacionalnog saveza, brigu o sportskom penjanju vodio je Hrvatski planinarski savez, Komisija za sportsko penjanje.

Hrvatski sportsko penjački savez nacionalni je savez sportsko penjačkih udruga i saveza u koji se mogu udružiti sportsko penjačke udruge, odnosno klubovi i savezi čija je djelatnost od značenja i interesa za sportsko penjanje u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sportsko penjački savez svojim Statutom određuje ustrojstvo i način rada, članstvo, te druga pitanja u svezi s djelokrugom i zadaćama od značenja za promicanje sporta sportsko penjanje.

Ciljevi Hrvatskog sportsko penjačkog saveza definirani su Zakonom o sportu i Statutom Saveza.

Ciljevi

Cilj Hrvatskog sportsko penjačkog saveza je da svojim djelovanjem pridonosi:

 • razvitku i promicanju sportskog penjanja,
 • poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u sportskom penjanju,
 • širenju i razvitku aktivnosti sportskog penjanja, osobito djece i mladeži,
 • širenju i razvitku rekreacijskih aktivnosti građana Republike Hrvatske u sportskom penjanju
 • razvijanju i promicanju međusobne suradnje udruženih članica sportskog penjanja
 • ostvarivanju međunarodnih sportskih veza i suradnje,
 • promicanju odgojnih zadaća u sportu u duhu fair-play-a, razumijevanju, toleranciji i odgovornosti kroz bavljenje sportskim penjanjem,
 • promicanju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

U ostvarivanju svojih ciljeva Hrvatski sportsko penjački savez ima zadaću da u svom djelokrugu utvrđuje programa razvoja sportskog penjanja u Republici Hrvatskoj, potiče, promiče i nadgleda sportsko penjanje na području Republike Hrvatske, usklađuje aktivnosti svojih članica i pruža im stručnu pomoći u radu, predstavlja sportsko penjanje pred sportskim i državnim tijelima Republike Hrvatske, te odgovarajućim međunarodnim sportskim udruženjima, utvrđuje sustav, uvjete i organizaciju sportskih natjecanja u sportskom penjanju, sudjeluje u borbi protiv dopinga, korištenja supstanci i zabranjenih postupaka u sportskom penjanju, a u skladu sa Svjetskim kodeksom protiv dopinga, sudjeluje u provedbi javnih potreba sporta u Republici Hrvatskoj i u provedbi Nacionalnog programa sporta, osobito sport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, sudjeluje u predlaganju programa javnih potreba koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži u okviru školskog sportskog saveza u Republici Hrvatskoj, organizira i provodi nacionalna sportska prvenstava u sportskom penjanju, neposredno ili preko svojih članica, te međunarodnih i drugih natjecanja i priredbi, organizira skupove sportskih penjača u prirodi, skrbi o vrhunskim sportašima i nacionalnim ekipama u sportsko penjačkom sportu te svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava, skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te ostala međunarodna natjecanja, sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o sportašima, prati i razmatra aktualna pitanja financiranja sportskog penjanja, izgradnje, održavanja, upravljanja i korištenja objekata i opreme, te poduzima potrebne mjere u svezi s tim, utvrđuje i djeluje na pitanja koja se odnose na registraciju, status i stegovnu odgovornost sportaša i drugih sportskih djelatnika/stručnih osoba u sportskom penjanju, skrbi i sudjeluje u unapređenju stručnog rada i osposobljavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportskom penjanju, surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama na razvitku sportskog penjanja i njegovom društvenom vrednovanju, vodi brigu o penjalištima na području Republike Hrvatske u smislu uređivanja, održavanja i izrada novih smjerova i novih penjališta, zalaže se za očuvanje prirode te posebno za usvajanje navika održavanja čistoće i reda na penjalištima i drugdje u prirodi, sudjeluje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora.

Radi uspješnog izvršavanja djelatnosti Hrvatski sportsko penjački savez surađuje sa nadležnim tijelima državne vlasti i drugim odgojno-obrazovnim i stručnim  ustanovama te drugim fizičkim i pravnim  osobama.

Misija

Hrvatski sportsko penjački savez udruga je koju čine sportsko penjački klubovi i županijski sportsko penjački savezi sa područja Republike Hrvatske. Savez je specijaliziran za stručnu potporu svojih članica, sportaša i sportskih djelatnika.

Misija Hrvatskog sportsko penjačkog saveza je usklađivanje rada svojih članica – sportsko penjačkih klubova, te sudjelovanje u izradi i realizaciji javnih potreba sporta u Republici Hrvatskoj, Nacionalnog programa sporta, osobito sport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom

Razvoj sportsog penjanja temeljit će se na uključivanju u sport što većeg broja građana, kao aktivnih korisnika programa sportskog penjanja, skrbi o razvoju mladih sportaša i stvaranju kontinuiteta vrhunskih sportskih dometa.

vizija

 • Hrvatski sportsko penjački savez  poticat će i promicati politiku unapređenja razvoja sportskog penjanja na području Republike Hrvatske, te će suradnjom sa svojim članicama i drugim za sportsko penjanja relevantnim institucijama i subjektima na lokalnoj i nacionalnoj razini osigurati kvalitetniju poziciju i percepciju javnosti prema sportskim penjačima, sportskom penjanju i svim društvenim, ekonomskim, zdravstvenim i drugim vrijednostima sportskog penjanje
 • Koordinacijom rada udruženih članica, Hrvatski sportsko penjački savez će potaknuti uključivanje građanstva u bavljenje sportskim penjanjem s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Također koordinacijom rada udruženih članica koje provode terapijsko sportsko penjanje, potaknuti će uključivanje djece s posebnim potrebama u sportsko penjanje.
 • Talentiranim sportskim penjačima, a posebno nositeljima nacionalne kvalitete sportskog penjanja, nastojati će se osigurati uvjeti za sportske pripreme, te drugi uvjeti koji su potrebni za nastup na domaćim i međunarodnim natjecanjima.
 • Uz brigu o povećanju stručnog kadra u sportskom penjanju, posebna pozornost pridodat će se na praćenje i nadzor stručnog rada trenera te uz suradnju s fakultetima razmotriti mogućnost uključivanja studenata u rad sportskih klubova.
 • Provoditi aktivnosti vezane uz upravljanje, nadzor, opsluživanje i razvoj informatičkog sustava RafoAsu specijaliziranog za prijavu, organizaciju i praćenje rezultata natjecanja u sportskom penjanju.
 • Ostvariti suradnju sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike sa naglaskom za zaštitu prirodnih penjališta, njihovo održavanja i nastajanje.